AnnMaria

103 teksty – auto­rem jest An­nMa­ria.

Czu­je się Tobą obdarowana.

- Michałkowi 

myśl
zebrała 2 fiszki • 12 lipca 2018, 21:05

Od­waż się być. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 11 marca 2018, 11:49

Two­je nieuda­ne, złama­ne, pełne po­rażek, zła życie, dla Bo­ga jest cen­ne i wyjątkowe. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 9 marca 2018, 15:59

Dziś

Chciałbyś nie znać mo­jego imienia
zdjąć z siebie
za­kopać płaszcz wspomnień

w lis­to­padzie jes­tem w deszczu
do­tyka
prze­siąka na­wet parasol
mgła to bar­dziej jak oddech

chodzisz te­raz w pośpiechu
ta­ka mo­noto­nia kolorów

wca­le nie chce biec za tobą
dziś widzę więcej
zos­ta­ne tu gdzie stałam. 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 2 listopada 2017, 22:41

Im bar­dziej się od­da­lisz, tym trud­niej powrócić. 

myśl dnia z 3 września 2017 roku
zebrała 5 fiszek • 2 września 2017, 17:49

De­cyduj na czas, inaczej in­ni zro­bią to za Ciebie. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 21 maja 2017, 22:37

Miłość leczy. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 25 kwietnia 2017, 23:33

Jed­ni poszu­kują bo­gac­twa w so­bie, in­ni są uza­leżnieni od zakupów. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 20 czerwca 2016, 18:37

Na­wet jeśli dro­ga, którą podążasz naj­podlej­szą się stała i ciemną, noś Światło w so­bie, ono po­może Ci przetrwać. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 21 października 2015, 01:50

Two­je ser­ce wys­tu­kuje właśnie opo­wieść. Naj­piękniej­szą spośród tych, które słyszałeś. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 5 czerwca 2015, 02:32
AnnMaria

"Nie pytaj o nic, przecież dobrze wiesz..."

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

AnnMaria

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

13 lipca 2018, 09:42zofija sko­men­to­wał tek­st Czuje się Tobą ob­da­rowa­na. - [...]

13 lipca 2018, 08:18silvershadow sko­men­to­wał tek­st Czuje się Tobą ob­da­rowa­na. - [...]

12 lipca 2018, 21:05AnnMaria do­dał no­wy tek­st Czuje się Tobą ob­da­rowa­na. - [...]

12 marca 2018, 22:31yestem sko­men­to­wał tek­st Odważ się być.  

11 marca 2018, 18:08fyrfle sko­men­to­wał tek­st Odważ się być.  

11 marca 2018, 11:54AnnMaria sko­men­to­wał tek­st Reklama... pot­wornym oka­lecze­niem ro­zumu [...]

11 marca 2018, 11:50AnnMaria sko­men­to­wał tek­st Nie można mówić o [...]

11 marca 2018, 11:49AnnMaria do­dał no­wy tek­st Odważ się być.  

9 marca 2018, 20:41AnnMaria sko­men­to­wał tek­st Dobrze abyśmy sa­mi umieli [...]

9 marca 2018, 16:05yestem sko­men­to­wał tek­st Twoje nieuda­ne, złama­ne, pełne [...]